• Pobytový environmentální program "Příroda Beskyd a její skrytá tajemství" vychází z dlouhodobé koncepce školy v oblasti environmentálního vzdělávání. Vede žáky prostřednictvím aktivních a senzitivních prožitků při pozorování přírody, k získání nových vědomostí a praktických zkušeností. Významně přispívá ke vzniku žádoucích environmentálních návyků chování a postojů, směřujících k uvědomělému chování ve prospěch životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji. Program bude realizován především formou terénní výuky, aktivního skupinového vyučování, badatelských metod a kooperativní výuky. Aktivity programu vedou k naplňování dlouhodobých cílů školy v oblasti EVVO.

Vážení rodiče,

naší škole se podařilo získat významnou finanční podporu formou dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu: Ozdravný pobyt žáků ZŠ Přerov, Trávník 27 ­"Příroda
Beskyd a její skrytá tajemství". Cílem projektu je zejména prevence akutních respiračních onemocnění a zlepšení celkového zdravotního stavu dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jsme rádi, že můžeme ještě letos nabídnout dětem možnost strávit období smogových situací v CHKO Beskydy. Vaše dítě se může zúčastnit 7 denního Ozdravného pobytu v Beskydech s 66 % finanční dotací Státního fondu životního prostředí.